Przetwarzanie...
x
Wybierz aptekę
Moja apteka
exclamation-circle
x
location-marker Użyj lokalizacji
Wybierz lokalizację

Efferalgan, 300 mg, czopki doodbytn., 10 szt

Dostępne na magazynie

Pełna nazwa produktu

Efferalgan, 300 mg, czopki doodbytn., 10 szt

Postać produktu

czopki doodbytnicze

Dawka

300 mg

Postać opakowania

10 szt

Ilość sztuk w opakowaniu

1.0000

Nazwa producenta

UPSA SAS

type

3

Wskazania

Wskazania do stosowania: 

 • gorączka, 
 • leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia, 
 • bóle różnego pochodzenia.

 

Działanie

Lek obniża podwyższoną temperaturę ciała występującą w czasie choroby, nie obniża temperatury prawidłowej. 

Możliwe działania niepożądane - działanie

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Nieznana: zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych, reakcja anafilaktyczna (w tym niedociśnienie), wstrząs anafilaktyczny, reakcje nadwrażliwości*, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk głębokich warstw skóry i tkanki podskórnej), biegunka, bóle brzucha; trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), neutropenia (zmniejszenie liczby neutrofilów – typu białych krwinek); zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień, pokrzywka, plamica, ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona.

Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania czopków w przypadku biegunki.
Nie należy stosować preparatu:

 • jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Efferalgan, czopki doodbytnicze,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
 • jeśli u pacjenta występuje choroba alkoholowa,
 • jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej,
 • jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia,
 • w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowym i o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną,
 • u pacjenta po przebytym ostatnio zapaleniu odbytu, odbytnicy lub krwawieniu z odbytu.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności - przeciwwskazania

Lek Efferalgan, czopki doodbytnicze zawiera paracetamol. Aby uniknąć przedawkowania należy sprawdzić, czy inne leki (w tym wydawane na receptę i bez recepty) przyjmowane przez pacjenta, nie zawierają paracetamolu. Przedawkowanie może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby i śmierci. Lek można stosować u dzieci poniżej 2 roku życia jedynie na zlecenie lekarza. Jeśli u dziecka stosowana jest dawka paracetamolu 60 mg/kg mc./dobę, można rozważyć stosowanie innych leków przeciwgorączkowych jedynie w przypadku niewystarczającego działania. W przypadku stosowania czopków istnieje ryzyko miejscowego podrażnienia, którego częstość i nasilenie wzrasta wraz z czasem leczenia, częstością stosowania i dawką leku. Nie stosować dawek większych niż zalecane. Stosowanie dawek paracetamolu większych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Paracetamol może powodować ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, które mogą być śmiertelne. Należy poinformować lekarza o wystąpieniu reakcji skórnych. Podczas długotrwałego (powyżej 3 miesięcy) stosowania leków przeciwbólowych u pacjentów z przewlekłym bólem głowy, przy stosowaniu co dwa dni lub częściej, może dojść do rozwoju lub nasilenia bólu głowy. Bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. MedicationOveruse Headache, MOH) nie należy leczyć przez zwiększanie dawki. W takich przypadkach, w porozumieniu z lekarzem, należy zaprzestać stosowania leków przeciwbólowych.

Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Efferalgan, czopki doodbytnicze, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z poniższych stanów: 

 • niewydolność wątroby, w tym zespół Gilberta (rodzinna hiperbilirubinemia),
 • ciężka niewydolność nerek, 
 • choroba alkoholowa, 
 • zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia lub wyniszczenie, 
 • przewlekłe niedożywienie (niskie rezerwy glutationu w wątrobie),
 • odwodnienie organizmu,
 • zmniejszenie objętości krwi krążącej.

 

Stosowanie leku z innymi lekami - przeciwskazania

Równoczesne stosowanie leku Efferalgan, czopki doodbytnicze może zmienić działanie następujących leków lub stosowanie następujących leków może zmienić działanie równocześnie stosowanego leku Efferalgan, czopki doodbytnicze:

 • Inhibitory MAO (grupa leków stosowana w leczeniu depresji) – nie należy stosować równocześnie z inhibitorami MAO oraz w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia tymi lekami ze względu na możliwość wystąpienia stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.
 • Leki zawierające salicylamid (lek przeciwbólowy, stosowany też w stanach gorączkowych) – jednoczesne stosowanie może wydłużać czas wydalania paracetamolu.
 • Substancje indukujące enzymy: należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, takich jak: leki przeciwpadaczkowe, barbiturany (leki stosowane głównie w padaczce), ryfampicyna (lek stosowany w gruźlicy) oraz izoniazyd (lek stosowany w gruźlicy). Może to prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet podczas stosowania zalecanych dawek paracetamolu 
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) – jednoczesne stosowanie zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
 • Doustne leki przeciwzakrzepowe – jednoczesne stosowanie paracetamolu z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny, w tym warfaryną, może prowadzić do wystąpienia nieznacznych zmian w wartościach współczynnika INR. W takim przypadku lekarz zwiększy częstość monitorowania wartości współczynnika INR w trakcie jednoczesnego stosowania, jak również przez tydzień po odstawieniu paracetamolu.
 • Fenytoina (lek stosowany w padaczce) – jednoczesne przyjmowanie może spowodować zmniejszenie skuteczności paracetamolu i zwiększenie ryzyka toksyczności dla wątroby. Pacjenci leczeni fenytoiną powinni unikać dużych i (lub) długotrwale stosowanych dawek paracetamolu. Tych pacjentów lekarz powinien badać pod kątem wystąpienia objawów hepatotoksyczności.
 • Probenecyd (lek stosowany w dnie moczanowej) – powoduje zmniejszenie wydalania paracetamolu. Podczas jednoczesnego stosowania leku z probenecydem lekarz powinien rozważyć zmniejszenie dawki paracetamolu.
 • Flukloksacylina – należy zachować ostrożność podczas stosowania flukloksacyliny jednocześnie z paracetamolem, ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), zwłaszcza u pacjentów z czynnikami ryzyka niedoboru glutationu, takimi jak: ciężkie zaburzenia czynności nerek, posocznica, niedożywienie i przewlekły alkoholizm. Kwasica metaboliczna z dużą luką anionową jest ciężką chorobą, którą należy pilnie leczyć.

 

Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem - przeciwskazania

Nie należy pić alkoholu, ze względu na ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby.

Ciąża i karmienie piersią - przeciwskazania

Ten lek jest przeznaczony dla dzieci. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Dopuszczono do obrotu inne leki zawierające paracetamol, jako substancję czynną, przeznaczone dla dorosłych. Paracetamol można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka nie obniży się lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Ten lek może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach.

Dawkowanie

U dzieci należy przestrzegać dawkowania w odniesieniu do masy ciała: dla dzieci o masie ciała od 15 do 24 kg (wiek okolo 4-9 lat) właściwa dawka to 1 czopek, w razie koniecznośći co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 4 czopki na dobę.
Zalecana dawka dobowa to 60mg/kg masy ciała - nalezy ją podać w 4 dawkach podzielonych po 15mg/kg mc. co 6 godzin.
Dorośli i dzieci powyżej 50kg: całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4g na dobę.
Podawane doodbytniczo.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku - dawkowanie

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efferalgan, czopki doodbytnicze: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.

Pominięcie zastosowania leku - dawkowanie

Pominięcie zastosowania leku Efferalgan, czopki doodbytnicze: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każdy czopek zawiera 300 mg paracetamolu.

Pozostałe składniki: tłuszcz stały z dodatkami, w tym lecytyna pochodząca z oleju sojowego.

Reakcje alergiczne - skład

Lek zawiera olej sojowy. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Jak przechowywać lek - skład

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn - przeciwskazania

Lek nie wpływa na sprawność psychomotoryczną. Brak jest przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.